Sharp Coder Servicevoorwaarden ("Overeenkomst")

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2020.

Lees deze Servicevoorwaarden ("Overeenkomst", "Servicevoorwaarden") aandachtig door voordat u https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de Site") gebruikt, beheerd door Sharp Coder Beheerders ("ons", "wij" of "onze"). Deze Overeenkomst bevat de juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Site op https://nl.sharpcoderblog.com/.

Door de Site op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het bezoeken of browsen van de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, gaat u ermee akkoord dat u gebonden aan deze Servicevoorwaarden. In deze Overeenkomst worden termen met een hoofdletter gedefinieerd.

Intellectueel eigendom

De site en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") en worden beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht rechten wetten.

Online Store en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom of eigendomsrechten.
Alle daarin aangeboden middelen zijn eigendom van https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site")

EULA opslaan ("Licentieovereenkomst voor eindgebruikers")

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna 'EULA' genoemd) is een niet-exclusieve, juridisch bindende licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen een individu of een enkele entiteit ('EINDGEBRUIKER') die activa verwerft van Sharp Coder Winkel.

Door de Activa te installeren, kopiëren, openen, downloaden of anderszins gebruiken, gaat de Eindgebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen van deze EULA.
Alle definities van de Voorwaarden zijn ook van toepassing in deze EULA, tenzij de context duidelijk voorziet in een ander begrip.

a) EINDGEBRUIKER mag de gelicentieerde Activa alleen gebruiken voor het beoogde doel.
b) Sharp Coder Winkel verleent aan de EINDGEBRUIKER een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie voor de Asset om Activa alleen te integreren als ingebouwde en ingebedde componenten van elektronische games en interactieve media en distribueert dergelijke elektronische spellen en interactieve media.
c) EINDGEBRUIKERS kunnen activa wijzigen. De EINDGEBRUIKER mag de Activa anderszins niet reproduceren, distribueren, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen.
d) Er wordt benadrukt dat de EINDGEBRUIKERS op geen enkele manier het recht hebben om de Activa te distribueren of over te dragen (inclusief, zonder beperking door middel van sublicenties) op enige andere manier dan als geïntegreerde componenten van elektronische spellen en interactieve media.
e) Zonder beperking van het voorgaande wordt benadrukt dat de EINDGEBRUIKER niet het recht heeft om de kosten in verband met de aankoop van een Asset te delen en vervolgens een derde partij die aan een dergelijke aankoop heeft bijgedragen, dit Asset te laten gebruiken ( forumpooling).
f) DE EINDGEBRUIKER betaalt voor de licentie voor de Activa in overeenstemming met het betalingsproces dat in de Store wordt aangeboden. Alle verkopen zijn definitief en er vindt geen restitutie plaats, behalve zoals vereist door de wet.
g) Na installatie van één exemplaar van de Asset overeenkomstig deze EULA, mag de EINDGEBRUIKER de originele kopie van de Asset uitsluitend bewaren voor back-up- of archiveringsdoeleinden.
h) https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd upgrades van de activa aan de EINDGEBRUIKER aanbieden zonder verdere betaling te vragen.
i) EINDGEBRUIKER heeft alleen recht op ondersteuning als EINDGEBRUIKER een Ondersteuningsovereenkomst is aangegaan met https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de Eigenaren van de Site").

Gebruikersinhoud

De dienst van https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de site") staat gebruikers toe inhoud te uploaden in de vorm van een digitaal bestand
Gebruikersinhoud die u op of via de website maakt, plaatst, opslaat of verzendt, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarin, en https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") hebben recht op het onbeperkte gebruik, de verspreiding en andere exploitatie van dergelijke gebruikersinhoud voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u plaatst en voor uw gebruik van dergelijke Interactieve Gebieden.

U stemt ermee in om het volgende niet via de Site te posten, te uploaden, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins te publiceren:
Gebruikersinhoud die onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;
b) Gebruikersinhoud die een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies daarvoor zou geven, de rechten van een partij zou schenden, of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, provinciale, nationale of internationale wet zou schenden;
c) Gebruikersinhoud die mogelijk inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij. Door Gebruikersinhoud te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u het wettige recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te verspreiden en te reproduceren;
d) Gebruikersinhoud die zich voordoet als een persoon of entiteit of die op een andere manier uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt;
e) Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties of verzoeken;
f) Privégegevens van derden, inclusief maar niet beperkt tot adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;
g) Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden;
h) Gebruikersinhoud die in strijd is met de Gedragsregels of die, naar het exclusieve oordeel van https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de Eigenaren van de Site"),
https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload, of voor enig verlies of schade daaraan, noch is https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") aansprakelijk voor eventuele fouten, laster, laster, smaad, weglatingen, onwaarheden, obsceniteit, pornografie of godslastering die u tegenkomt.
Uw gebruik van Interactieve Gebieden is op eigen risico. Als aanbieder van interactieve diensten is https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") niet aansprakelijk voor verklaringen, verklaringen of gebruikersinhoud die door zijn gebruikers wordt verstrekt op een openbaar forum, persoonlijke startpagina of andere Interactief gebied. Hoewel https://nl.sharpcoderblog.com/ ("de eigenaren van de site") geen verplichting heeft om de gebruikersinhoud die in een interactief gebied wordt geplaatst, te screenen, bewerken of controleren, https://nl.sharpcoderblog.com/ ( "de Eigenaren van de Site") behoudt zich het recht voor, en heeft absolute discretie, om op elk moment en om welke reden dan ook op de Site geplaatste of opgeslagen Gebruikersinhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, screenen of bewerken, en u bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën van en het vervangen van Gebruikersinhoud die u op de Site plaatst of opslaat, geheel voor eigen rekening. Elk gebruik van de Interactieve Gebieden of andere delen van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Sitevoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Interactieve Gebieden en/of de Site te gebruiken.
U verklaart en garandeert dat (a) u alle rechten bezit en beheert op de Gebruikersinhoud die u plaatst of dat u anderszins het recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud op de Site te plaatsen; (b) de Gebruikersinhoud accuraat en niet misleidend is; en (c) het gebruik en het plaatsen van de door u geleverde Gebruikersinhoud is niet in strijd met deze Voorwaarden of de Gedragsregels en zal geen rechten schenden van of schade toebrengen aan een persoon of entiteit.
U bent als enige aansprakelijk voor alle royalty's, vergoedingen, schade en andere gelden die voortvloeien uit een inbreuk op een dergelijk recht of enige andere schade die voortvloeit uit de Gebruikersinhoud die u verstrekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Site beëindigen als een van de bovenstaande regels wordt overtreden door de gebruiker (u) of als gevolg van illegale activiteit in het spel (“hacken, misbruik maken van glitches enz.”), wat kan resulteren in het verlies en de vernietiging van alle informatie die op u betrekking heeft.
Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen ook de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

Onze site kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Sharp Coder.

Sharp Coder heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.
We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke site van derden die u bezoekt.

Beperkte licentie

Sharp Coder verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Sharp Coder, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit uw gebruik van de Site, en u stemt ermee in om deze te verdedigen, ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheidskosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw schending van de rechten van derden.

Garantieverklaring

Uw gebruik van de Site is op eigen risico. De Site wordt aangeboden op een ‘as is’- en ‘zoals beschikbaar’-basis. De Site wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatieverloop.

Sharp Coder, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Site ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of plaats; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de site aan uw vereisten zullen voldoen.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst (en eventuele verdere regels, beleidsmaatregelen of richtlijnen die door verwijzing zijn opgenomen) worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten.

Wijzigingen in deze overeenkomst

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Servicevoorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de Site te plaatsen. Als u de Site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe Servicevoorwaarden.
Controleer deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze Overeenkomsten of enige wijzigingen in deze Overeenkomst, gebruik, bezoek of blijf dan de Site niet gebruiken of staak het gebruik van de Site onmiddellijk.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, kunt u Contact met ons opnemen.